Statut

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ALPINISM SI ESCALADĂ

STATUT

Notă: Termenii utilizaţi în STATUT au înţelesul din Anexa nr.1, parte integrantă a Statutului.

I. FEDERAŢIA; DENUMIRE; OBIECT DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 1

(1) Denumirea federaţiei este FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ALPINISM SI ESCALADĂ (prescurtat F.R.A.E., denumită în continuare Federaţia). Federaţia, în actuala formă juridică, este continuatoarea de drept a Federaţiei Române de Alpinism şi Escaladă, care a funcţionat între 1990 şi 2001.

(2) Federaţia este structura sportivă de interes naţional, unica şi singura autorizată din punct de vedere legal să elaboreze strategia naţională de dezvoltare a ramurei sportive alpinism, cu toate disciplinele sale: alpinism, schi-alpinism şi escaladă sportivă (numite în continuare sporturile Federaţiei sau alpinism, acest termen incluzând toate disciplinele Federaţiei), să coordoneze şi să controleze aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi.

II. FORMA LEGALĂ; DURATA; SEDIUL; ÎNSEMNELE; PATRIMONIUL

ARTICOLUL 2

(1) Federaţia este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, recunoscută de Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru ramurile de sport care fac obiectul său de activitate.

(2) Personalitatea juridică a Federaţiei este dobândită în condiţiile legii.

(3) Federaţia este înscrisă în Registrul Federaţiilor.

(4) Federaţia este înscrisă în Registrul Sportiv, ţinut la Ministerul Tineretului şi Sportului.

(5) Federaţia are Certificat de identitate sportivă.

(6) Federaţia funcţionează în baza prezentului Statut, elaborat în conformitate cu prevederile legale şi cu statutul Federaţiei Internaţionale de Alpinism şi Escaladă.

(7) Durata de funcţionare a Federaţiei este pe termen nedeterminat.

(8) Sediul Federaţiei este în Bucureşti.

(9) Federaţia are emblemă proprie, prezentată în Anexa nr.2, parte integrantă a prezentului Statut.

(10) Patrimoniul iniţial al Federaţiei este constituit din mijloacele materiale şi băneşti specificate în Anexa nr.3, care este parte integrantă a Statutului.

(11) Federaţia este afiliată la UIAA – Federaţia Internaţională de Alpinism şi Escaladă. Federaţia se poate afilia, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului, şi la alte foruri internaţionale de profil, în calitate de reprezentant pe plan internaţional al ramurilor de sport menţionate la ARTICOLUL 1.

III. SCOPUL ŞI ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI

ARTICOLUL 3

Scopul Federaţiei este de a organiza, conduce, controla şi dezvolta activitatea de alpinism sportiv din România.

ARTICOLUL 4

Federaţia are următoarele atribuţii principale:

(1) elaborează strategia de dezvoltare , coordonează şi controlează aplicarea acesteia;

(2) organizează activităţile de performanţă, inclusiv competiţiile, la nivel naţional şi orice alte acţiuni de importanţă naţională; autorizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor competiţiilor; elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale regulamentele pentru desfăşurarea întregii activităţi, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

(3) asigură reprezentarea României în activităţile internaţionale, inclusiv cele de performanţă, ca şi în competiţiile internaţionale; de asemenea, în organismele internaţionale la care Federaţia este afiliată; întreţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu federaţiile similare din alte ţări;

(4) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor naţionale la acţiuni de performanţă peste hotare şi la competiţii internaţionale;

(5) organizează şi tutelează activităţile sportive şi competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului;

(6) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de lege, potrivit prezentului Statut şi regulamentelor proprii;

(7) colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi/sau cu instituţiile din structurile acestora, pentru formarea specialiştilor din domeniul sporturilor Federaţiei;

(8) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor, pe baza unui regulament propriu de funcţionare;

(9) administrează şi gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale, se preocupă de dezvoltarea acestuia şi de asigurarea mijloacelor materiale şi financiare pentru dezvoltarea sporturilor Federaţiei;

(10) organizează banca de date privind activitatea în sporturile Federaţiei, realizează sinteze şi elaborează sistemul de informare şi documentare;

IV. OBIECTIVE; ACŢIUNI PRIORITARE ŞI STRATEGICE

ARTICOLUL 5

Practicanţii sporturilor Federaţiei

(1) Federaţia susţine dezvoltarea, în cadrul unei viziuni şi concepţii unitare, a tuturor ramurilor şi probelor disciplinei sportive alpinism.

(2) Federaţia încurajează, dezvoltă şi acordă sprijin practicării tuturor formelor de alpinism; identifică soluţii pentru toate problemele fundamentale de importanţă naţională ale alpinismului; îşi asumă, în relaţia cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional conducerea cumunităţii naţionale a alpiniştilor în toate problemele lor de interes comun.

(3) Federaţia promovează relaţii durabile cu toţi membrii săi şi cu toate personalităţile alpinismului românesc în spiritul prieteniei şi a unei strânse cooperări; încurajează întâlnirile, activităţile în comun şi schimbul de opinii; stimulează înţelegerea între membrii afiliaţi; popularizează practicarea sporturilor Federaţiei şi cunoaşterea realizărilor alpinismului românesc de către cel mai larg public.

(4) Federaţia îşi propune creşterea numărului practicanţilor individuali ai alpinismului, atragerea tineretului, cuprinderea practicanţilor în structuri sportive, afilierea acestora la Federaţie, angrenarea lor în activităţile Federaţiei; îmbunătăţirea condiţiilor materiale pentru practicarea sporturilor Federaţiei şi realizarea de performanţe; obţinerea de facilităţi, gratuităţi şi înlesniri pentru practicanţii sporturilor Federaţiei.

(5) Federaţia colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, în legătură cu practicarea ramurilor de sport ale Federaţiei în învăţământul preuniversitar şi universitar, în secţiile de alpinism ale cluburilor sportive şi asociaţiilor sportive şcolare şi universitare, în legătură cu organizarea activităţilor şi competiţiilor la nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ.

(6) Federaţia colaborarează cu federaţia Sportivă Naţională “Sportul pentru toţi” pentru valorificarea valenţelor sportive, recreative, formativ-educative ale alpinismului şi escaladei în cadrul programului naţional “Sportul pentru toţi”; propune Comitetului Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere subprograme pentru activitate sportivă şi de tineret în legătură cu ramurile sale de sport.

(7) Federaţia colaborează cu instituţiile interesate pentru sprijinirea activităţii de educaţie fizică şi sport din unităţile militare şi de învăţământ militar.

ARTICOLUL 6

Baza materială; zonele de alpinism şi escaladă

(1) Baza materială pentru activităţile sportive ale Federaţiei constă în zonele de practicare a alpinismului şi escaladei situate pe teritoriul naţional, în traseele de alpinism şi escaladă din NOMENCLATORUL de trasee al Federaţiei.

(2) Federaţia militează, inclusiv prin promovarea unor legiferări specifice, pentru asigurarea accesului liber şi gratuit în zonele de alpinism şi escaladă pentru practicanţii sporturilor Federaţiei şi pentru protejarea integrităţii acestor zone din punct de vedere al sporturilor Federaţiei. Federaţia întreprinde acţiuni de întreţinere, dezvoltare şi valorificare a patrimoniului său de trasee de alpinism şi escaladă pentru/prin sporturile Federaţiei. Federaţia cultivă respectul practicanţilor sporturilor Federaţiei faţă de aceste zone şi conştientizarea responsabilităţii personale în legătură cu frecventarea tuturor zonelor naturale. Toate acţiunile Federaţiei se întreprind în spiritul protejării cadrului şi ambientului natural, cu respectarea legiferărilor în domeniu.

(3) Federaţia acţionează în direcţia limitării concursurilor de escaladă sportivă pe stâncă, cu precădere în zone sensibile din punct de vedere al echilibrului ecologic şi trecerii ponderii activităţii către structuri artificiale de escaladă, conform tendinţelor pe plan internaţional şi politicii UIAA. Federaţia îşi propune să întreprindă tot ceea ce depinde de ea pentru creşterea numărului structurilor artificiale de escaladă la dispoziţia practicanţilor sporturilor Federaţiei.

(4) Federaţia acţionează în direcţia sensibilizării factorilor cu atribuţii în domeniu în privinţa importanţei pentru practicarea sporturilor Federaţiei a structurilor de primire turistică din zona montană sau din apropierea zonelor de escaladă (cabane, refugii, adăposturi, campinguri etc) şi a necesităţii întreprinderii unor măsuri care să favorizeze accesul la acestea în condiţii civilizate şi avantajoase pentru practicanţii sporturilor Federaţiei. Federaţia isi propune să dezvolte o reţea proprie de baze care să vină în sprijinul practicării sporturilor Federaţiei.

ARTICOLUL 7

Asigurarea siguranţei activităţilor

(1) Federaţia, conştientă fiind de caracterul de aventură şi risc al unora dintre sporturile sale, încurajează în toate privinţele şi prin toate mijloacele conştientizarea practicanţilor în privinţa pericolelor şi a necesităţii practicării în condiţii de maximă siguranţă a sporturilor Federaţiei; elaborează în legătură cu toate activităţile pe care le organizează şi le patronează norme şi reguli pentru asigurarea securităţii.

(2) În virtutea atribuţiilor conferite de legi, Federaţia se implică în organizarea la nivel naţional a activităţii de SALVAMONT prin îndrumarea tehnică şi metodologică a echipelor de SALVAMONT, organizarea formelor de pregătire, elaborarea normelor de atestare a calităţilor fizice şi profesionale şi reglementarea stagiului de aspirantură a membrilor echipelor SALVAMONT. Federaţia şi Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R) organizează în comun activităţi specifice legate de activitatea de SALVAMONT. Relaţia dintre Federaţie şi A.N.S.M.R are ca scop creşterea siguranţei tuturor zonelor montane din punct de vedere al prevenirii accidentelor, creşterea eficienţei în acordarea primului ajutor şi organizarea salvării accidentaţilor prin mijloace specializate şi este una de strânsă colaborare.

(3) Practicarea unor activităţi având o altă justificare şi finalitate decât activitatea sportivă, dar care presupun expunerea la pericolele inerente mediului montan şi zonelor de escaladă şi utilizării mijloacelor tehnice caracteristice alpinismului, este supusă controlului şi certificării Federaţiei prin reglementări specifice, în condiţiile legilor. Din participarea la organizarea activităţilor de pregătire, instruire, perfecţionare, atestare, brevetare, etc. a personalului care practică sau intenţionează să practice asemenea activităţi Federaţia îşi propune să realizeze venituri.

ARTICOLUL 8

Activitatea de performaţă; identitatea alpinismului

(1) Federaţia îşi asumă realizarea funcţiei reprezentative pentru România a afirmării prin performanţe de nivel internaţional şi în competiţiile sportive oficiale internaţionale ale sporturilor Federaţiei. Reprezentarea demnă la nivel internaţional a alpinismului românesc prin performanţe în toate formele lor de manifestare reprezintă un obiectiv permanent al Federaţiei.

(2) Federaţia încurajează, favorizează şi sprijină prin toate mijloacele, inclusiv financiar şi organizatoric, realizarea de către alpiniştii români şi de către echipe româneşti a unor performanţe de alpinism competitive la nivel internaţional.

(3) Federaţia asigură organizarea sistemului de selecţie, pregătire, realizarea de performanţe/obţinerea de rezultate în competiţii, caracteristic sportului de performanţă, care valorifică aptitudinile individuale prin practicarea sistematică şi organizată a ramurii de sport în scopul ameliorării continue a performanţelor şi asigură organizarea şi desfăşurarea sistemului de acţiuni/competiţii sportive oficiale pe ramuri de sport la nivel naţional pentru sportivii de performanţă;

(4) Federaţia acţionează, în relaţia cu organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport, cu autori¬tăţile administraţiei publice locale, cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi direcţia pentru tineret şi sport a municipiului Bucureşti pentru asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă, pentru acordarea sprijinului stiinţific şi medical necesar, pentru încadrarea sportivilor de performanţă în sistemul de educaţie şi pentru deplina lor integrare socială şi profesională.

(5) Federaţia stabileşte criteriile de clasificare a sportivilor de performanţă în sporturile care fac obiectul său de activitate; asigură evidenţa activităţii sportivilor de performanţă, a legitimării şi transferării sportivilor de performanţă.

ARTICOLUL 9

(1) Federaţia recunoaşte, sprijină, dezvoltă şi organizează la nivel naţional acele competiţii care sunt recunoscute de decizii ale UIAA, în baza regulamentelor de concurs elaborate de UIAA.

(2) Federaţia organizează campionate naţionale şi acordă titlul de campion naţional în ramurile sale competiţionale de sport.

(3) Federaţia colaborează cu Comitetul Olimpic Român în legătură cu ramurile sportive escaladă sportivă şi schi-alpinism, care aspiră la statutul de sporturi olimpice, în vederea dezvoltării acestora la nivel naţional, a creşterii nivelului performanţelor şi pentru susţinerea candidaturii acestora la Comitetul Internaţional Olimpic.

(4) Federaţia promovează în activitatea sa principiile fundamentale ale olimpismului; promovează măsuri de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor şi metodelor neregulamentare, care subminează egalitatea sportivă, în conformitate cu Codul Medical al Comitetului Internaţional Olimpic.

ARTICOLUL 10

(1) Federaţia militează pentru salvgardarea identităţii şi specificităţii alpinismiului, ca ramură de sport care se practică cu asumarea unei doze de risc în cadrul natural al munţilor sau în alte zone naturale, ceea ce exclude competiţia directă, pentru evitarea deformărilor, a tendinţelor de încadrare în tipare convenţionale şi de formalizare excesivă.

(2) Federaţia acţionează, inclusiv în relaţia cu Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru clarificarea similitudinii între performanţa de alpinism obţinută în confruntarea sportivă cu munţii şi falezele şi performanţa sportivă obţinută în competiţii organizate; pentru evitarea unei posibile discriminări a alpinismului faţă de alte ramuri de sport prin instituirea unor asimilări şi echivalări oficiale; pentru recunoaşterea statutului de sportivi de performanţă al practicanţilor alpinismului în formele sale de performanţă, cu toate drepturile, facilităţile şi înlesnirile pentru sportivii de performanţă prevăzute de legile şi reglementările în materie de sport.

(3) Federaţia îşi propune să acţioneze în direcţia realizării politicii şi obiectivelor sale de performanţă potrivit căilor şi mijloacelor specifice disciplinei sportive, prevederilor prezentului Statut şi reglementărilor proprii.

(4) În materie de performanţă în alpinism Federaţia îşi însuşeşte politica în domeniu şi punctele de vedere ale UIAA atîta timp cît actuala convergenţă de opinii se va menţine.

V. MEMBRI

ARTICOLUL 11

Calitatea de membru

(1) Pot fi membri afiliaţi ai Federaţiei cluburile sportive de alpinism sau cu secţii de alpinism şi asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru disciplina sportivă alpinism, care include ramurile de sport menţionate la ARTICOLUL 1. Prin efectul afilierii, prevederile prezentului Statut se aplică şi secţiilor, sportivilor, antrenorilor, instructorilor, conducătorilor, oficialilor sportivi, arbitrilor şi altor persoane cuprinse în cluburi şi în asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Cluburile care solicită afilierea trebuie să fie organizate ca structuri sportive cu personalitate juridică constituite în condiţiile legii.

(3) Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru disciplina sportivă alpinism decurg din prezentul Statut şi din regulamentele Federaţiei, din puterea delegată de către aceasta şi din propriile statute şi regulamente.

(4) La nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate constitui o singură asociaţie judeţeană de alpinism, respectiv municipală, care include toate ramurile de sport ale Federaţiei.

(5) Caracterul monosportiv al structurii sportive este dat de practicarea tuturor ramurilor disciplinei sportive alpinism sau numai a unora/uneia dintre ele. Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti se afiliază la Federaţie pentru disciplina sportivă alpinism şi nu pentru fiecare dintre ramurile de sport separat. La fel se afiliază la asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive, chiar dacă structurile sportive respective îşi organizează ramurile de sport în secţii diferite.

ARTICOLUL 12

Dobândirea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul afilierii. Afilierea la Federaţie se aprobă de către biroul federal, ca afiliere provizorie, şi are drept consecinţe pentru cel afiliat obligaţia respectării Statutului şi a regulamentelor Federaţiei.

(2) Biroul federal supune afilierea spre ratificare primei adunări generale, care decide afilierea definitivă.

(3) În vederea afilierii, candidatul formulează o cerere de afiliere adresată biroului federal. Dacă cererea nu este aprobată, candidatul este autorizat să facă apel la această decizie. În acest caz, prima adunare generală este autorizată să ia o decizie. Această decizie este definitivă.

(4) Pot solicita afilierea structurile sportive menţionate la ARTICOLUL 11.(1) de mai sus.

ARTICOLUL 13

Pierderea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru afiliat încetează în următoarele situaţii:

(1.1) desfiinţare;

(1.2) radiere;

(1.3) demisie;

(1.4) excludere;

(2) Dizolvarea şi lichidarea unei structuri sportive atrage după sine revocarea de drept a recunoaşterii funcţionării acesteia, desfiinţarea şi încetarea calităţii de membru afiliat la Federaţie.

(3) Radierea este propusă de biroul federal şi aprobată definitiv de adunarea generală în următoarele condiţii:

(3.1) încălcarea gravă a prevederilor Statutului şi regulamentelor Federaţiei;

(3.2) refuzul de a contribui la buna funcţionare a Federaţiei, clubul/asociaţia în cauză fiind în prealabil atenţionate să furnizeze explicaţii;

(3.3) neplata cotizaţiei şi taxelor anuale;
Hotărârea de radiere poate fi atacată de către cei vizaţi cu apel la adunarea genarală, care decide în ultima instanţă.

(4) Orice membru care doreşte să demisioneze din cadrul Federaţiei trebuie să anunţe în scris biroul federal.

(5) Excluderea, prin revocarea recunoaşterii funcţionării structurii sportive afiliate la Federaţie, este de competenţa Ministerului Tineretului şi Sportului şi intervine atunci cînd:

(5.1) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive afiliate, în cauză, a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

(5.2) structura sportivă în cauză, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;

(5.3) deciziile adunării generale ale structurii sportive în cauză sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor statutare, actelor constitutive şi ale legii;

ARTICOLUL 14

(1) Drepturile membrilor:

(1.1) să participe la activităţile şi competiţiile organizate sau patronate de Federaţie, în conformitate cu regulamentul acestora;

(1.2) să li se ia în evidenţă întreaga activitate desfăşurată şi performanţele realizate pe plan intern şi internaţional;

(1.3) să fie reprezentaţi sau să participe la adunările generale ale Federaţiei;

(1.4) să fie propuşi/aleşi în organele de conducere ale Federaţiei, să fie numiţi în colegiile şi comisiile Federaţiei;

(1.5) să prezinte propuneri biroului federal şi adunării generale;

(1.6) să beneficieze de înlesnirile acordate membrilor individuali ai structurilor sportive afiliate la Federaţie, inclusiv cele rezultând din calitatea Federaţiei de membru afiliat la UIAA;

(2) Obligaţiile membrilor:

(2.1) să respecte Statutul şi regulamentele Federaţiei, să se conformeze hotărârilor Federaţiei luate în mod statutar; să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul Federaţiei;

(2.2) să respecte autonomia celorlalţi membri şi să nu întreprindă acţiuni de natură să afecteze activitatea şi dezvoltarea celorlalţi membri;

(2.3) să-şi aducă contribuţia la realizarea scopurilor, atribuţiilor, obiectivelor si strategiei Federaţiei;

(2.4) să-şi achite obligaţiile financiare faţă de Federaţie, în cuantumul şi la termenele prevăzute în regulamentele Federaţiei (membrii de onoare nu au obligaţia acestor plăţi);

(2.5) statutele şi activitatea membrilor afiliaţi, cât şi activitatea şi comportarea persoanelor fizice trebuie să nu contravină prevederilor Statutului, regulamentelor Federaţiei şi legilor;

ARTICOLUL 15

Cetăţenii străini nu pot face parte din organele de conducere ale Federaţiei.

ARTICOLUL 16

Biroul federal urmăreşte respectarea procedurilor legale şi statutare prevăzute pentru afiliere. Afilierea definitivă a noilor membri cu drept de vot se hotărăşte de către adunarea generală. Încetarea/pierderea calităţii de membru se ratifică de către adunarea generală.

ARTICOLUL 17

Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(1) Activitatea de alpinism la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti este organizată şi condusă de asociaţia judeţeană de alpinism, respectiv de către asociaţia de alpinism a municipiului Bucureşti.

(2) Asociaţiile judeţene de alpinism şi a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat, care îşi organizează activitatea potrivit legilor în vigoare, statutului şi regulamentelor proprii, avizate de Federaţie, cu obligaţia să respecte Statutul, regulamentele şi deciziile Federaţiei.

(3) Asociaţiile de alpinism judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive de alpinism cuprinse în sistemul de organizare judeţean (municipal), afiliate şi recunoscute de acestea.

(4) Secţiile pentru ramurile de sport ale Federaţiei au obligaţia să respecte statutul şi regulamentele asociaţiei de alpinism judeţene sau a municipiului Bucureşti la care s-au afiliat.

(5) Federaţia sprijină activitatea asociaţiilor de alpinism judeţene şi a municipiului Bucureşti. Organele de conducere ale Federaţiei vor urmări afilierea la acestea a tuturor membrilor Federaţiei de pe raza judeţului respectiv, respectiv a municipiului Bucureşti, vor colabora cu acestea pentru organizarea activităţii la nivel regional, vor delega acestora atribuţii legate de îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Federaţiei în teritoriu, vor acorda o atenţie deosebită judeţelor cu tradiţie în sporturile Federaţiei, celor cu un teritoriu geografic care favorizează practicarea sporturilor Federaţiei.

(6) Delegarea de către Federaţie către asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de atribuţii şi funcţionalităţi specifice, extinse în măsura creşterii volumului de activitate şi numărului membrilor afiliaţi la acestea, a identificării unor obiective punctuale, se asigură de către organele de conducere ale Federaţiei, conform planurilor de măsuri anuale aprobate de adunarea generală.

VI. ORGANELE DE CONDUCERE

ARTICOLUL 18

Organele de conducere ale Federaţiei sunt:

– adunarea generală;

– biroul federal constituit din:

– preşedintele Federaţiei;

– vicepreşedintele Federaţiei;

– membrii biroului federal;

-comitetul executiv al biroului federal.

ARTICOLUL 19

Adunarea generală.

(1) Adunarea generală este organul suprem de conducere a Federaţiei şi are următoarele atribuţii şi competenţe:

(1.1) alege membrii biroului federal, preşedintele şi vicepreşedintele, în conformitate cu propunerile primite înaintea adunării generale, în condiţiile prezentului Statut;

(1.2) audiază, discută şi aprobă raportul preşedintelui şi al comisiilor de specialitate;

(1.3) aprobă executarea bugetului perioadei anterioare, după ce a luat notă de raportul cenzorului; descar¬că de gestiune organul de administrare şi gestionare; aprobă bugetul pentru perioada următoare;

(1.4) aprobă strategia de dezvoltare pe termen lung a disciplinei sportive şi a ramurilor de sport ale Federaţiei, strategia pentru perioada următoare, programele de activitate şi planul de măsuri pentru anul următor;

(1.5) decide în legătură cu acceptarea afilierii de noi membri, dintre membrii afiliaţi provizoriu de biroul federal, şi în legătură în legătură cu excluderea unor membri afiliaţi;

(1.6) aprobă, între două adunări generale de alegeri, înlocuirea unor membri ai biroului federal şi decide prin vot asupra persoanelor care completează biroul federal;

(1.7) aprobă membrii de onoare ai Federaţiei (pentru aceasta este necesară unanimitatea voturilor celor prezenţi la adunarea generală);

(1.8) aprobă dizolvarea Federaţiei, în condiţiile din prezentul Statut;

(1.9) aprobă modificarea sau completarea prezentului Statut;

(1.10) aprobă acceptarea unor ramuri de sport noi ca obiect de activitate a Federaţiei, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului;

(1.11) propune Ministerului Tineretului şi Sportului afilierea Federaţiei la alte foruri internaţionale de profil, în afara celor la care Federaţia este afliată;

(1.12) aprobă cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor, vizelor, îndemnizaţiilor din transferul sportivilor, pentru perioada următoare de activitate;

(1.13) stabileşte împuterniciri şi atribuţii suplimentare faţă de prevederile prezentului Statut pentru cenzor/comisia de cenzori, pentru perioada de activitate următoare;

(1.14) poate aproba includerea pe ordinea de zi a adunărilor generale de chestiuni neprogramate prin programul anunţat, conform prevederilor Statutului;

(1.15) poate aproba delegarea unor chestiuni urgente legate de atribuţiile şi competenţele statutare ale adunării generale, temporar, pe perioade determinate, preşedintelui Federaţiei;

(1.16) alege comisia de apel;

(1.17) decide ca ultimă instanţă în legătură cu acceptarea textului declaraţiilor care urmează să fie făcute publice în numele Federaţiei;

(1.18) decide ca ultimă instanţă asupra oricăror probleme prezentate adunării generale de către alte organe ale Federaţiei;

(1.19) decide ca ultimă instanţă în toate problemele care nu sunt de competenţa unui alt organ al Federaţiei;

(2) Adunarea generală poate fi:

(2.1) ordinară , care se desfăşoară anual;

(2.2) extraordinară, care se poate convoca la cererea majorităţii simple a biroului federal sau drept urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere în activitatea biroului federal semnată de cel puţin două treimi din delegaţii cu drept de vot, participanţi la ultima adunare generală; adunarea generală extraordinară poate fi şi de alegeri;

(2.3) de alegeri, care se organizează de regulă odată la 4 ani.
În toate situaţiile, adunările generale se convoacă de către biroul federal cu minimum 45 de zile înaintea datei stabilite pentru desfăşurare.

(2.3.1) Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de conducere vor fi comunicate secretariatului Federaţiei cu cel puţin 20 de zile înaintea datei stabilite pentru adunarea generală, nominal şi pe funcţii (preşedinte, vicepreşedinte, membri ai biroului federal), însoţite de prezentarea candidaţilor şi confirmarea acceptării de către aceştia a candidaturii pentru fiecare dintre funcţiile pentru care au fost propuşi. Fiecare candidat propus pentru o funcţie de conducere poate fi propus şi pentru o altă funcţie de conducere, cu acceptul persoanei în cauză pentru fiecare funcţie în parte, dar nu poate fi ales decât pentru o singură funcţie.

(2.3.2) Nu se acceptă depunerea de noi candidaturi pe parcursul desfăşurării adunărilor generale.

(2.3.3) Nu pot fi membri ai biroului federal persoane care au suferit condamnări penale sau care sunt în perioada de efectuare a unei sancţiuni disciplinare hotărâte de Federaţie.

(2.3.4) Alegerile pentru biroul federal se desfăşoară prin vot secret, pe funcţii, prin buletine de vot distribuite delegaţilor cu drept de vot, candidaţii fiind aleşi după cum urmează:
a) Preşedintele şi vicepreşedintele Federaţiei.
Numai dacă întrunesc voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi cu drept de vot.
În situaţia în care, după primul tur de scrutin pentru aceste funcţii, nici un candidat nu a întrunit voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi cu drept de vot, se va organiza pentru funcţiile respective un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidaţi, în ordinea dată de numărul de voturi obţinute în primul tur de scrutin.
Dacă nici în al doilea tur de scrutin nu se întrunesc voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi cu drept de vot, va fi declarat ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi.
b) Ceilalţi membri ai biroului federal.
În ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunite, până la completarea numărului de locuri stabilit pentru biroul federal. În cazul în care, pentru ocuparea ultimului loc al biroului federal sunt doi sau mai mulţi candidaţi cu un număr egal de voturi întrunite, se vor organiza, numai pentru aceştia, noi tururi de scrutin.

(2.3.5) În cazuri temeinic motivate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi în adunarea generală.

(2.3.6) Personalul salariat al Federaţiei nu este supus alegerii adunării generale, fiind încadrat în condiţiile legii.

(2.3.7) Secretarul general este membru de drept al biroului federal.

(2.3.8) Membrii organelor de conducere care îşi încheie mandatul sunt reeligibili.

(2.3.9) Reprezentarea în organele de conducere ale Federaţiei a ramurilor de sport, a activităţilor Federaţiei şi a membrilor afiliaţi este opţională, componenţa organelor de conducere fiind un rezultat al votului adunării generale.

(3) La adunarea generală participă:

(3.1) Cu drept de vot:

– delegaţii membrilor, structuri sportive afiliate, desemnaţi de către conducerile cluburilor şi asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Fiecare structură sportivă afiliată, provizoriu sau definitiv, are dreptul de a fi reprezentată la adunarea generală prin minimum un delegat cu drept de vot.
Normele de reprezentare cu drept de vot la adunarea generală sunt stabilite de biroul federal în funcţie de numărul de membri individuali ai structurilor sportive afiliate şi de activitatea acestora şi se aduc la cunostinţă odată cu înstiinţarea privind convocarea adunării generale.
Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se face înaintea începerii adunării generale, pe baza delegaţiei scrise, emisă de structura sportivă care i-a desemnat.

(3.2) Fără drept de vot:

– membrii organelor de conducere, de administrare şi gestionare, ai colegiilor şi comisiilor Federaţiei;

– membrii de onoare şi alte persoane, ca invitaţi ai biroului federal.

(4) Adunarea generală este condusă de preşedintele Federaţiei, iar în absenţa acestuia de vicepreşedinte.

(5) Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor cu drept de vot. În situaţia în care nu se întruneşte acest cvorum, adunarea generală va fi reconvocată, dar nu mai devreme de 24 de ore. Hotărârile adunării generale reconvocate au putere de decizie indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi.

(6) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă a votului, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul Statut.

(7) Un membru, structură sportivă afiliată, care nu şi-a achitat în întregime cotizaţiile şi taxele anterior adunării generale nu poate vota.

(8) Adunările generale se pot ţine şi prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, conform prevederilor de mai jos. Formele de participare si modul de desfasurare a adunarii generale, locul de transmitere a delegatiilor, precum si modalitatile de exercitare a dreptului de vot se vor indica in convocator. Votul prin corespondenta sau prin procură nu este admis.

(8.1) Adunarea generală a membrilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, atunci cand este cazul. Mijloacele de comunicare la distanta utilizate vor trebui sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor la adunare, participarea efectiva a acestora la adunare si comunicarea bidirectionala in timp real, astfel incat toti participantii sa se poata adresa de la distanta adunarii generale.

(8.2) Dacă pe ordinea de zi a adunării generale se află puncte care, conform prevederilor prezentului Statut sau legii, necesită vot secret, votul membrilor va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.

(9) Pe timpul mandatului lor membrii organelor de conducere şi administrare ale Federaţiei nu pot fi delegaţi în adunarea generală de structura sportivă din care fac parte.

(10) Chestiunile care urmează a fi incluse în programul adunării generale pot fi propuse de către:

(10.1) oricare dintre membri;

(10.2) biroul federal şi/sau biroul executiv;

(10.3) cenzor, în legătură cu obiectul său de activitate;

(10.4) preşedinţii comisiilor de specialitate şi ai colegiilor Federaţiei, în legătură cu obiectul respectivei comisii sau respectivului colegiu;

(11) Orice astfel de chestiune va fi înaintată în scris secretariatului Federaţiei cu cel puţin 25 de zile înaintea datei adunării generale.

(12) Programul şi ordinea de zi a adunării generale vor fi comunicate membrilor cu minimum două săptămâni înaintea adunării generale.

(13) Numai chestiunile, propunerile şi cererile trimise în timp pot fi incluse pe ordinea de zi şi vor putea fi discutate în adunarea generală. În mod excepţional, cu aprobarea a cel puţin două treimi din membrii prezenţi cu drept de vot, adunarea generală în curs de desfăşurare poate aproba includerea unor chestiuni pe ordinea de zi. Astfel de chestiuni se discută în ultima parte a programului.

(14) Modificarea prezentului Statut şi dizolvarea Federaţiei pot fi luate în consideraţie drept chestiuni propuse dezbaterii adunării generale numai dacă au făcut obiectul unor propuneri detaliate scrise anterioare venind din partea a cel puţin jumătate din membrii afiliaţi şi numai dacă cel puţin două treimi dintre membrii cu drept de vot ai Federaţiei sunt reprezentaţi la adunarea generală. Pentru a fi adoptate, astfel de chestiuni trebuie să întrunească cel puţin două treimi dintre voturile valabile exprimate în adunarea generală.

(15) Orice membru cu drept de vot în adunarea generală poate contesta hotărârile adunării generale care contravin legilor, prezentului Statut şi regulamentului de organizare şi funcţionare al Federaţiei, în cazul în care nu a fost de acord cu ele în adunarea generală, în termen de 15 de zile de la adoptarea lor, prin notificarea comisiei de apel a Federaţiei.

ARTICOLUL 20

Biroul federal

(1) Biroul federal se compune din 9 membri, după cum urmează:

– preşedinte;

– vicepreşedinte;

– secretar general;

– 6 membri;

(2) Biroul federal conduce activitatea Federaţiei în perioada dintre două adunări generale. Se întruneşte de regulă o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, sub conducerea acestuia. Sedintele biroului federal, precum si ale celorlalte comisii de specialitate si colegii din cadrul Federatiei vor putea fi ținute si prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința. Mijloacele de comunicare la distanta utilizate vor trebui sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta si comunicarea bidirectionala in timp real, astfel incat toti participantii sa se poata adresa de la distanta celorlalti participant.”

 

(3) Hotărârile biroului federal sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la sedinţă, cu condiţia ca numărul acestora să fie jumătate plus unu din numărul lor total. În caz de egalitate de voturi decide votul preşedintelui.

(4) Membrii biroului federal, care pe perioada dintre două adunări generale nu participă la cel puţin jumătate din şedinţele convocate, sunt propuşi pentru înlocuire primei adunări generale.

(5) La şedinţele biroului federal pot participa ca invitaţi şi alte persoane.

(6) Biroul federal are următoarele atribuţii şi împuterniciri:

(6.1) conduce activitatea Federaţiei între două adunări generale;

(6.2) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale; asigură transpunerea în practică a programelor, a planurilor de activitate şi a hotărârilor adunării generale şi respectarea de către toţi membrii a Statutului şi regulamentelor Federaţiei;

(6.3) acţionează prin toate mijloacele legale pentru realizarea scopurilor, atribuţiilor, obiectivelor şi acţiu¬nilor prioritare şi strategice ale Federaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

(6.4) prezintă adunării generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului Federaţiei pentru perioada următoare;

(6.5) aprobă, completează sau modifică:

(6.5.1) regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei;

(6.5.2) regulamentul de organizare a activităţii de alpinism din România;

(6.5.3) regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de performanţă la nivel naţional;

(6.5.4) regulamentele de organizare şi desfăşurare ale campionatelor naţionale pe ramuri de sport şi ale tuturor competiţiilor interne;

(6.5.5) regulamentul pentru asigurarea securităţii;

(6.5.6) codurile de conduită etică şi morală;

(6.5.7) regulamentul disciplinar;

(6.5.8) regulamentul de clasificare sportivă;

(6.5.9) regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de instruire şi perfecţionare şi al Echipei Naţionale;

(6.5.10) regulamentul antrenorilor;

(6.5.11) regulamentul arbitrilor;

(6.5.12) regulamentul de legitimări şi transferări;

(6.5.13) celelalte regulamente ale Federaţiei;

(6.6) formulează propuneri către adunarea generală în legătură cu:

(6.6.1) modificarea Statutului;

(6.6.2) aprobarea exerciţiilor bugetare şi a proiectului de buget;

(6.6.3) afilierea definitivă a noilor membri;

(6.6.4) includerea pe ordinea de zi a adunărilor generale a chestiunilor propuse de membrii afiliaţi;

(6.6.5) delegarea de atribuţii membrilor afiliaţi;

(6.6.6) înlocuirea pentru inactivitate a unor membri ai biroului federal;

(6.6.7) acceptarea ca obiect de activitate a Federaţiei a unor noi ramuri de sport;

(6.6.8) afilierea la foruri internaţionale de profil;

(6.6.9) cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor, vizelor, îndemnizaţiilor din transferul sportivilor pentru anul următor;

(6.6.10) adoptarea textului unor hotărâri şi declaraţii importante pentru activitatea Federaţiei;

(6.7) convoacă adunarea generală ordinară, de alegeri sau extraordinară; stabileşte normele de reprezentare a membrilor afiliaţi cu drept de vot în adunarea generală şi le comunică acestora înaintea adunării generale; aprobă participarea la adunarea generală a unor invitaţi fără drept de vot;

(6.8) urmăreşte respectarea procedurilor legale şi statutare prevăzute pentru afilierea membrilor; hotărăşte afilierea provizorie a noilor membri; propune adunării generale acceptarea ca membri onorifici ai Federaţiei a unor persoane fizice cu activitate şi merite deosebite în sporturile Federaţiei;

(6.9) stabileşte preşedinţii şi aprobă componenţa colegiilor şi comisiilor Federaţiei; organizează activitatea şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor Federaţiei;

(6.10) aprobă formularea regulamentelor de concurs, pe ramuri de sport şi probe sportive, în conformi¬tate cu regulamentele emise de UIAA; stabileşte, la propunerea comisilor de specialitate, ramurile de sport şi probele sportive pentru care se organizează campionate naţionale şi se acordă titlul de campion naţional individual şi pe echipe, masculin şi feminin, pe categorii şi grupe de vîrstă, etc.; asigură, prin colegiile şi comisiile Federaţiei şi prin membrii afiliaţi, desfăşurarea activităţilor şi competiţiilor de nivel judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional;

(6.11) aprobă delegarea către structurile sportive din componenţa Federaţiei a unora dintre atribuţiile Federaţiei legate de organizarea unor concursuri premergătoare etapelor finale ale campionatelor naţionale;

(6.12) aprobă calendarul activităţilor sportive de performanţă de nivel naţional;

(6.13) aprobă calendarul acţiunilor internaţionale de performanţă şi de participare la competiţiile interna¬ţionale a loturilor reprezentative;

(6.14) aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare la acţiuni sportive de performanţă şi la competiţii a sportivilor de performanţă şi sistemul de norme şi cerinţe tehnico-metodice specifice ramurii de sport;

(6.15) aprobă componenţa reprezentativelor naţionale pe ramuri de sport şi a Echipei Naţionale; aprobă componenţa colectivelor tehnice care se ocupă de pregătirea acestora; organizează controlul activităţii acestora;

(6.16) organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii membrilor afiliaţi; soluţionează ca ultimă instanţă litigiile care apar între membrii Federaţiei sau între aceştia şi Federaţie; asigură menţinerea legăturii cu structurile sportive în curs de afiliere;

(6.17) aprobă componenţa delegaţiilor care participă la competiţii şi întâlniri internaţionale; aprobă mandatul reprezentanţilor Federaţiei care participă la întrunirile forurilor internaţionale de profil; analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la acţiunile internaţionale de performanţă, la competiţiile internaţionale şi concluziile de la întâlniri şi întruniri, în baza rapoartelor prezentate de conducătorii acestor delegaţii; propune candidaţii Federaţiei pentru a fi aleşi , cooptaţi sau numiţi în organismele internaţionale corespondente;

(6.18) instituie şi organizează sistemul de evidenţă, informare şi documentare privind sporturile Federaţiei; asigură difuzarea materialelor provenite de la UIAA;

(6.19) întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, analizează periodic execuţia bugetului; acţionează în direcţia creşterii pe toate căile legale a veniturilor Federaţiei, inclusiv din alte surse decât cele bugetare;

(6.20) asigură urmărirea transpunerii în practică a prevederilor legale privind controlul şi asistenţa medicală în domeniul educaţiei fizice şi sportului în legătură cu activităţile sportive ale Federaţiei;

(6.21) încheie acte juridice în numele Federaţiei; poate da mandat în acest sens preşedintelui Federaţiei;

(6.22) decide în orice altă problemă privind sporturile Federaţiei, în limita mandatului adunării generale şi potrivit prezentului Statut;

ARTICOLUL 21

Comitetul executiv al biroului federal

(1) Comitetul executiv soluţionează toate problemele operative care intervin între două şedinţe ale biroului federal.

(2) Comitetul executiv se constituie din 3 membri, astfel:

2    preşedintele

3    secretarul general

4    un membru desemnat de biroul federal dintre membrii săi

(3) Hotărârile comitetului executiv se adoptă cu majoritate simplă şi se prezintă pentru ratificare în prima şedinţă  a biroului federal.

ARTICOLUL 22

Preşedintele Federaţiei

(1) Preşedintele Federaţiei este şi preşedintele biroului federal şi este ales de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Preşedintele Federaţiei are următoarele atribuţii:

(2.1) prezidează adunarea generală şi conduce activitatea biroului federal;

(2.2) stabileşte, împreună cu secretarul general, data şi ordinea de zi, precum şi documentele care se prezintă în şedinţele biroului federal;

(2.3) este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către adunarea generală şi/sau de biroul federal;

(2.4) reprezintă Federaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu forurile similare din alte ţări, cu federaţiile internaţionale la care Federaţia este afiliată sau în curs de afiliere, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine.

(3) Toate declaraţiile care angajează Federaţia sunt semnate de preşedinte şi de secretarul general.

(4) Preşedintele sau delegatul său din biroul federal este autorizat să participe la toate întrunirile comisiilor şi colegiilor Federaţiei, cu drept de vot.

(5) Preşedintele poate delega unele aspecte ale atribuţiilor sale statutare vicepreşedintelui sau unor membri ai biroului federal.

(6) În caz de indisponibilitate sau deces al preşedintelui, funcţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedinte până la prima adunare generală. Dacă nici vicepreşedintele nu este în măsură să-şi exercite atribuţiile, acestea sunt preluate de membrul biroului federal având cea mai mare vechime în această calitate, care asigură convocarea unei adunări generale în vederea alegerii de înlocuitori pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte.

ARTICOLUL 23

Vicepreşedintele Federaţiei

(1) Vicepreşedintele este membru în biroul federal şi este ales de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Vicepreşedintele coordonează activitatea unor secţiuni ale Federaţiei şi poate prelua prin împuternicire
scrisă anumite atribuţii ale preşedintelui, delegate de către acesta, sau atribuţiile preşedintelui pe perioadele când acesta este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul.

ARTICOLUL 24

Secretarul general

(1) Secretarul general este ordonatorul de credite al Federaţiei.

(2) Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii:

(2.1) asigură în activitatea operativă a Federaţiei respectarea legalităţii şi a Statutului, a regulamentului de organizare şi funcţionare al Federaţiei, a celorlalte regulamente, punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale/biroului federal, a programelor şi planurilor aprobate de organele de conducere ale Federaţiei, informarea biroului federal în legătură cu toate aspectele importante care apar în activitate;

(2.2) asigură realizarea legăturii funcţionale cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrative, financiare, de relaţii internaţionale, precum şi a altor aspecte din activitatea Federaţiei;

(2.3) răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi prezintă periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a problematicii ramurii de sport respective;

(2.4) răspunde de derularea contractelor de finanţare pe bază de programe încheiate de Federaţie cu Ministerul Tineretului şi Sportului;

(2.5) menţine legătura operativă cu membrii afiliaţi, afiliaţi provizoriu şi în curs de afiliere; menţine legătura operativă cu UIAA;

(2.6) stabileşte, împreună cu preşedintele, data şi ordinea de zi a şedinţelor biroului federal, pregăteste materialele şi lucrările care se prezintă în biroul federal; verifică dacă în procesul verbal al şedinţei biroului federal au fost consemnate probleme dezbătute şi hotărârile adoptate, iar în cazul că au fost omisiuni, informează biroul federal la prima sedinţă a acestuia;

(2.7) oganizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiilor şi comisiilor federaţiei; pregăteste împreună cu acestea şi supune aprobării biroului federal materialele elaborate;

(2.8) asigură redactarea calendarului anual al activităţilor şi competiţiilor interne şi internaţionale ale Federaţiei şi difuzarea materialului membrilor afiliaţi; asigură prin colegiile şi comisiile Federaţiei organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul intern şi internaţional; participă la principalele acţiuni interne şi internaţionale prevăzute în calendarul anual;

(2.9) asigură evidenţa activităţilor sportive şi de orice altă natură desfăşurate la nivelul Federaţiei şi de către membrii afiliaţi, prelucrarea datelor şi redactarea de concluzii şi sinteze

(2.10) urmăreşte realizarea veniturilor prevăzute în buget; realizarea veniturilor Federaţiei din cotizaţii, taxe, contribuţii, vize şi îndemnizaţii; informează periodic biroul federal prin sinteze, concluzii şi propuneri legate de execuţia bugetului şi asigurarea materială a activităţilor; menţine legătura cu cenzorul şi îi asigură acestuia condiţii pentru exercitarea atribuţiilor;

(2.11) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare;

(2.12) organizează şi conduce activitatea personalului salariat al federaţiei; face propuneri de promovare, recompensare şi sancţionare a acestuia;

(2.13) semnează principalele documente elaborate de organele de conducere ale Federaţiei, precum şi orice alte lucrări curente; primeste, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Federaţiei şi informează biroul federal asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii;

(2.14) asigură activitatea de secretariat necesară organizării adunărilor generale şi şedinţelor biroului federal, redactarea proceselor verbale ale şedinţelor biroului federal şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Federaţiei, difuzarea conţinutului lor, clasarea şi păstrarea lor ca documente oficiale ale Federaţiei;

(2.15) asigură redactarea regulamentelor Federaţiei şi a altor documente având semnificaţie similară şi difuzarea acestora membrilor afiliaţi;

(2.16) urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a buletinului informativ al Federaţiei şi a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor Federaţiei;

(2.17) reprezintă Federaţia în raporturile cu organizaţiile sportive interne şi internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine;

(3) Atribuţii suplimentare pentru secretarul general decurg din calitatea acestuia de membru al biroului federal, din regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei, precum şi din hotărârile organelor de conducere ale Federaţiei.

VII. COLEGIILE ŞI COMISIILE FEDERAŢIEI

ARTICOLUL 25

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, biroul federal înfiinţează şi organizează activitatea colegiilor şi comisiilor Federaţiei, ca organe consultative specializate ale Federaţiei.

(1) Federaţia înfiinţează şi organizează activitatea următoarelor colegii şi comisii :

(1.1) Colegii: colegiul antrenorilor, colegiul arbitrilor.

(1.2) Comisii: comisia de alpinism, comisia de schi-alpinism, comisia de escaladă sportivă, comisia de speologie sportivă, comisia SALVAMONT şi colaborare cu A.N.S.M.R., comisia de siguranţă a activităţilor şi materialelor, comisia patrimoniului alpin, comisia de tineret, comisia medicală, comisia de legitimări şi transferări, comisia de disciplină, comisia de apel, comisia economică, comisia pentru formare şi perfecţionare, comisia relaţii publice şi mass media.

(2) Preşedinţii comisiilor şi colegiilor se numesc de către biroul federal, componenţa comisiilor şi colegiilor se aprobă de către biroul federal.

(3) Atribuţiile comisiilor şi colegiilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Federaţiei.

(4) În funcţie de necesităţi, biroul federal poate înfiinţa şi alte colegii şi comisii, ca organe consultative specializate ale Federaţiei.

(5) Comisia de apel se alege de către adunarea generală şi este constituită din preşedintele comisiei şi doi membri. Din comisia de apel nu pot face parte reprezentanţi ai membrilor afiliaţi sau ai organelor de conducere sau de administrare ale Federaţiei.

VIII. CONTROLUL FINANCIAR INTERN

ARTICOLUL 26

(1) Controlul financiar intern al Federaţiei este asigurat de un cenzor; acesta trebuie să fie o persoană autorizată oficial pentru această funcţie; cenzorul este ales nominal de adunarea generală.

(2) În momentul în care volumul de activitate o recomandă atribuţiile cenzorului pot fi preluate de către o comisie de cenzori.

(3) În realizarea competenţei sale în domeniul financiar-contabil, cenzorul are următoarele atribuţii:

(3.1) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei;

(3.2) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

(3.3) poate participa la şedinţele biroului federal, fără drept de vot;

(3.4) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală;

IX. SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL; EXERCITAREA AUTORITĂŢII DISCIPLINARE

ARTICOLUL 27

(1) Autoritatea disciplinară în sporturile Federaţiei se exercită:

(1.1) de către Ministerul Tineretului şi Sportului, potrivit competenţelor legale de exercitare a dreptului de supraveghere şi control asupra tuturor structurile sportive, inclusiv Federaţia şi membrii săi afiliaţi structuri sportive;

(1.2) prin delegare, de către direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, asupra structurilor sportive din zona teritorială;

(1.3) prin delegare şi/sau în virtutea prezentului Statut, de către Federaţie, asupra membrilor săi;

(2) Supravegherea şi controlul Federaţiei, exercitarea autorităţii disciplinare a Federaţiei nu se substituie controlului propriu instituit de fiecare dintre structurile sportive afiliate potrivit statutelor şi regulamentelor proprii.

(3) În exercitarea autorităţii sale disciplinare asupra membrilor săi Federaţia are facultatea de a investiga şi după caz, de a sancţiona persoanele juridice şi persoanele fizice considerate a fi în culpă:

– (3.1) printr-un sistem coerent de sancţiuni, ţinând de specificul activităţilor Federaţiei, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor;

– (3.2) cu excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, cu excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, cu interdicţia de a sancţiona pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

– (3.3) cu stabilirea împrejurărilor care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului şi cu stabi¬lirea cerinţelor pentru eventuala stingere sau suspendare a sancţiunii;

– (3.4) cu stabilirea competenţelor privind cercetarea faptei, determinarea sancţiunii şi aplicarea acesteia;

– (3.5) cu garantarea dreptului la apărare;

– (3.6) cu stabilirea căilor de atac împotriva sancţiunilor aplicate;

(4) Biroul federal emite regulamentul disciplinar, care se referă detaliat la natura abaterilor sancţionate disciplinar, sancţiunile disciplinare, instanţele disciplinare ale Federaţiei şi componenţa lor, procedura disciplinară, modul de soluţionare a cauzelor şi de adoptare a deciziilor de sancţionare.

(5) Modificarea regulamentului disciplinar se face de către adunarea generală.

X. RECOMPENSE

ARTICOLUL 28

(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea de alpinism, pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale ale sporturilor Federaţiei, ca recunoaştere a contribuţiei aduse la dezvoltarea sporturilor Fedaraţiei, Federaţia poate acorda/propune acordarea următoarelor recompense:

(1.1) titlul de membru de onoare;

(1.2) titlul de preşedinte de onoare;

(1.3) distincţii, trofee, prime şi premii;

(2) La propunerea Federaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului poate acorda titlurile de maestru al sportului, maestru emerit al sportului şi antrenor emerit.

XI. MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

ARTICOLUL 29

(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură sunt cuprinse în bugetul anual propriu al Federaţiei.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face

(2.1) pentru veniturile proprii: potrivit competenţelor şi priorităţilor stabilite în prezentul Statut şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei;

(2.2) pentru toate celelalte venituri: potrivit condiţiilor stabilite de contractele pentru finanţarea programelor Federaţiei încheiate de aceasta cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu Ministerul Turismului şi Sportului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale;

În ambele cazuri administrarea bugetului se face în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

(3.1) venituri proprii, precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive de utilitate publică;

(3.2) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe baze de programe a Federaţiei, în calitatea sa de structură sportivă de utilitate publică;

(3.3) alte surse, în condiţiile legii;

(4) Bugetul anual se aprobă de adunarea generală.

(5) Exerciţiul financiar este anual şi se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, de la 1 ianuarie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(6) Fondurile în lei şi în valută ale Federaţiei se păstrează în conturi bancare proprii, în condiţiile legii.

(7) Federaţia poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, inclusiv prin finanţarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între Federaţie şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Contractul va conţine prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programului defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

(8) Veniturile proprii, care provin din activitatea Federaţiei, sunt:

(8.1) cotizaţiile, taxele de înregistrare, veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi (amenzi), îndemnizaţiile obţinute din transferul sportivilor;

(8.2) contribuţii bănesti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

(8.3) îndemnizaţiile obţinute din participarea la concursuri şi demonstraţii, încasări din acţiuni sportive, prestări de servicii, drepturi de televiziune, venituri obţinute din reclamă şi publicitate realizate prin mijloace proprii;

(8.4) venituri realizate din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu, vânzarea publicaţiilor proprii;

(8.5) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al Federaţiei;

(8.6) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Federaţie;

(8.7) alte venituri, în condiţiile legii;

(8.8) sumele rămase din exerciţiul financiar precedent şi care provin din venituri proprii;

(8.9) dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din venituri proprii;

(9) Pentru asigurarea condiţiilor necesare activităţii, Federaţia poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere mijloacele materiale necesare activităţii sale, ca imobile, baze sportive, terenuri, săli de antrenament şi de concurs, instalaţii, cantine, spaţii de cazare situate în apropierea zonelor de practicare a alpinismului şi escaladei (refugii, cabane, camping-uri amenajate şi dotate), precum şi alte dotări materiale caracteristice obiectului de activitate (structuri artificiale de escaladă fixe, amenajate “indoor”/“outdoor” sau mobile etc), echipament specific, mijloace de transport, etc.

(10) În scopul realizării obiectului său de activitate, Federaţia poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ teritoriale.

(11) Federaţia dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut şi poate elibera titluri de credit cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului său de activitate, legal şi statutar.

(12) Federaţia poate greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(13) Dobândirea mijloacelor financiare şi materiale ale Federaţiei, precum şi administrarea şi gestionarea acestora se face în condiţiile legii.

(14) Federaţia are organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului, constituite conform legilor, prezentului Statut şi regulamentelor proprii.

(15) Federaţia se supune verificărilor financiare potrivit legilor şi Statutului propriu.

(16) Cuantumul cotizaţiilor şi taxelor, contribuţiilor, vizelor şi penalităţilor (amenzilor), îndemnizaţiilor din transferul sportivilor, termenul la care acestea trebuie să fie achitate de către membri, consecinţele neachitării sau achitării cu întârziere etc. se propun de către biroul federal şi se aprobă de către adunarea generală.

ARTICOLUL 30

Resursele financiare a căror alocare depinde exclusiv de deciziile organelor de conducere ale Federaţiei sunt alocate cu prioritate pentru:

(1) asigurarea bunei funcţionări a Federaţiei, cu stabilirea la minimum, în funcţie de volumul activităţilor previzibile, a personalului salariat/funcţiilor retribuite şi cu pondere pe activităţile voluntare;

(2) plata cotizaţiei anuale la UIAA;

(3) susţinerea financiară a activităţilor Federaţiei care angrenează şi de care beneficiază cel mai mare număr de practicanţi ai sporturilor Federaţiei;

(4) organizarea de competiţii de nivel naţional, cu acordarea titlului de campion naţional, pentru sporturile competiţionale ale Federaţiei, individual, pe echipe, masculin şi feminin, pe categorii de vîrstă, pentru fiecare probă sportivă în parte, etc., numai în măsura în care este asigurată participarea a minimum 6 membri afiliaţi

(5) delegarea de atribuţii membrilor afiliaţi, cu acordul acestora, cu obligaţii financiare minime în sarcina Federaţiei, în măsura în care realizarea în cele mai bune condiţii a acţiunii nu este periclitată;

(6) sprijinirea acţiunilor de natură să sporească veniturile Federaţiei, imediat sau în perspectivă;

(7) sprijinirea materială şi financiară a acţiunilor de performanţă propuse de către membrii afiliaţi, la care contribuţia financiară a Federaţiei este minoră faţă de bugetul total al acţiunii.

XII. PERSONALUL SALARIAT

ARTICOLUL 31

Personalul salariat se angajează prin concurs, în condiţiile legii.

Atribuţiile pentru funcţiile salariate sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare; pe baza acestora, secretarul general aprobă fişa postului pentru fiecare angajat în parte.

XIII. DIZOLVAREA FEDERAŢIEI

ARTICOLUL 32

(1) Dizolvarea Federaţiei poate fi hotărâtă numai de adunarea generală, conform prevederile prezentului Statut.

(2) Odată cu hotărârea de dizolvare, adunarea generală trebuie să ia şi decizia în legătură cu folosirea patrimoniului, în condiţii similare cu cele prevăzute pentru dizolvare. Dizolvarea nu are efect fără adoptarea unei asemenea decizii.

(3) În situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit între membrii Federaţiei.

(4) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu obiect de activitate şi cu scopuri şi obiective identice sau asemănătoare sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele sporturilor Federaţiei.

XIV. DISPOZIŢII FINALE

ARTICOLUL 33

(1) Federaţia îşi desfăşoară activitatea în interesul membrilor săi şi al disciplinei sportive pe care o reprezintă, în condiţiile prevederilor Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, a HG 884/2001, a celorlalte reglementări legale în domeniu, potrivit prevederilor prezentului Statut.

(2) Federaţia, organele sale de conducere şi administrare, colaborează în toate privinţele cu Ministerul Tineretului şi Sportului ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate împuternicit legal să coordoneze activitatea din domeniul educaţiei fizice şi sportului, în legătură cu exercitarea atribuţiilor acestuia, inclusiv cele legate de supraveghere şi control.

(3) Până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, Federaţia transmite ministerului raportul privind activitatea Federaţiei în anul precedent, care cuprinde:

(3.1) date referitoare la activitatea sportivă desfăşurată;

(3.2) date referitoare la modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru anul anterior;

(3.3) date privind realizarea obligaţiilor asumate de Federaţie în contractul încheiat cu ministerul pentru anul anterior;

(3.4) modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care Federaţia este afiliată;

(3.5) activitatea reprezentanţilor României în organismele internaţionale ale sporturilor Federaţiei;

(3.6) orice alte date solicitate de minister;

(3.7) propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii a căror realizare depinde de relaţia cu ministerul;

(3.8) un raport privind desfăşurarea ultimei adunări generale şi hotărârile acesteia.

(4) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere ale Federaţiei.

(5) Organele de conducere ale Federaţiei vor pune în discuţie şi vor rezolva operativ toate sesizările primite din partea delegatului ministerului, precum şi orice altă solicitare a ministerului legată de atribuţiile acestuia faţă de activitatea Federaţiei.

ARTICOLUL 34

Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală a Federaţiei din data de 15 Dec 2001, desfăşurată în Bucureşti. Modificat prin actul adițional din data de 02.11.2021.